Logg inn

Alminnelige vilkår

1. Generelt

Activo Sys AS, organisasjonsnummer 997 928 601 MVA er leverandør av tjenesten slik de er omtalt her, eller som det fremgår av Tjenestebeskrivelsen.

Ved motstrid mellom disse alminnelige vilkår og Tjenestebeskrivelsen med vedlegg, vil Tjenestebeskrivelsen med vedlegg gå foran som avgjørende for hvilke forpliktelser som gjelder. Endringer skal ellers skje skriftlig og undertegnes av begge Parter, og tas inn som et særskilt endringsbilag.

Tjenesteneer en løpende tjeneste med minste bindingstid/avtaleperiode som definert i pkt 13. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av tjenesten er innlevert.

Disse vilkårene og Tjenestebeskrivelsen med vedlegg regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene og erstatter enhver tidligere avtale.

Definisjoner

Avtalen er disse alminnelige vilkår, særskilte Tjenestebeskrivelse og vedlegg til denne.

Tjenestebeskrivelse er en beskrivelse av hvilken særlig tjeneste Kunden har valgt, og hva Activo Sys AS skal levere. Tilleggstjenester regnes som del av Tjenestebeskrivelsen.

Kunden er en person eller fima, fysisk og juridisk, som inngår denne avtale med Activo Sys og som Activo Sys forholder seg til.

Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.

Kontaktperson: Kundens valgte representant utad overfor Activo Sys. All kommunikasjon mellom Activo Sys og kunden skal foregå via denne eller disse personer med mindre annen kontaktperson(er) er skriftlig avtalt.

Med godkjent personell skal i denne Avtale forstås spesifikt navngitte personer som oppfyller de krav Activo Sys til enhver tid oppstiller for å gi tilgang til det aktuelle anlegg. Alt personell skal være skriftlig forhåndsgodkjent av Activo Sys før de gis adgang til anlegget.

Arbeidsdag eller kontortid; Virkedager mellom 0900 – 1600 (CET)

Kveld eller utenom arbeidsdag/kontortid; Virkedager mellom 16.00 – 09.00 (CET), samt helg og offentlige høytidsdager.

2. Tjenestene

Tjenester som omfattes av denne avtalen er spesifisert i Tjenestebeskrivelsen.

Avtalen suppleres eller innskrenkes i tjenesteomfang ved å legge til eller fjerne tjenester som omhandles i egne Tjenestebeskrivelser.

3. Tidspunktet for oppstart og reklamasjon

Oppstart og utgangspunktet for beregning av avtalens løpetid gjøres fra overlevering jf. punkt 13, 14.

De enkelte tjenester anses som overlevert til kunde når e-post med nødvendig informasjon er sendt til kundens tekniske kontaktperson. Tjenesten skal uansett anses som overlevert fra det tidspunkt tjenestenes funksjonalitet er gjort tilgjengelig for kunden.

Kunden er ansvarlig for å gjennomgå og godkjenne at eventuell installasjon og konfigurasjon er gjort i henhold til avtale. Dersom det påvises mangler må dette meldes til Activo Sys innen 5 arbeidsdager etter at Kunden fikk levert tjenesten. Dersom reklamasjon ikke er gitt innen avtalt frist, anses leveransen godkjent og akseptert av Kunden.

4. Endring av standardvilkår / Nye versjoner / Endring av tjenestens innhold

Activo Sys kan endre disse standardvilkår med 3 måneders skriftlig varsel til Kunden. Dersom Kunden ikke ønsker å fortsette Avtalen med de endringer som fremgår av varselet må Activo Sys varsles innen 14 dager fra mottak av endringsvarsel. Om endringene gjør det nødvendig for Kunden å skaffe ny leverandør, kan Kunden innen samme frist på 14 dager – i det enkelte tilfelle - kreve at leveransen fortsetter i 6 mnd fra mottak av endringsvarsel.

Activo Sys kan pålegge Kunden å ta i bruk nye versjoner av tjenesten om ikke gjeldende versjon lenger supporteres av programvareleverandør eller, etter Activo Sys`s skjønn, tjenesten ikke lenger forsvarlig kan leveres.

Kunden må påregne at tjenesten kan bli endret i et mindre omfang hensett til med hva som er tjenestens hovedegenskaper. Slike endringer gir ikke grunnlag for sanksjoner mot Activo Sys AS.

5. Rettigheter

Ingen av Partene overdrar gjennom denne Avtalen noen immaterielle rettigheter som Partene eide før inngåelse av denne Avtale. For bruk av tredjemanns programvare gjelder de vilkår som den enkelte programvareleverandør til enhver tid har fastsatt.

Med mindre annet fremgår får kunden en tidsbegrenset, ikke - eksklusiv, og ikke - overførbar disposisjonsrett til programvare, rettigheter, og utstyr nødvendig for å levere kontraktsmessig iht. Tjenestebeskrivelse.

6. Brukerstøtte til tjenesten

6.1 Allment

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner kan kunden henvende seg til Activo Sys sin brukertjeneste. Activo Sys tilbyr support på norsk og engelsk.

Ved bruk av e-post vil kunden motta en kvittering for at henvendelsen er mottatt av Activo Sys AS. I slike tilfeller løper fristen for tilbakemelding fra det tidspunkt kvittering er kommet frem til kunden.

Activo Sys kan kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Activo Sys feilsøking dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Activo Sys sitt ansvarsområde, og Kunden har akseptert slikt arbeid mot særskilt vederlag. Arbeidet faktureres i slike tilfeller per påbegynt time, og faktureres iht. gjeldende satser for bistand.

Activo Sys er ikke ansvarlig for programvare levert av tredjemann og yter ikke support for slike spørsmål.

Brukerstøtte og feilmelding er tilgjengelig alle virkedager mellom 09:00 og 16:00. Brukerstøtte og feilmelding etter alminnelig kontortid må avtales særskilt, og tilbys kun etter forutgående særskilt avtale.

Brukerstøtten og feilmelding er begrenset til kontaktpersonen jf. vedlegg til Tjenestebeskrivelsen.

6.1.1 Brukerstøttens tilgjengelighet

Brukerstøtten regnes som tilgjengelig og kontraktsmessig hvis følgende kriterier er oppfylt: Kunden (kontaktperson) skal få opprettet telefonisk kontakt med en person i Activo Sys`s brukerstøtte avdeling pr. telefon innen 30 min. Kontaktpersonen får svar på e-post innen 48 timer regnet fra det tidspunkt Kunden mottok kvittering for at henvendelsen var kommet frem.

6.1.2 Feilrapportering

Rapportering av feil på tjenesten skal meldes inn pr. telefon slik som anvist på Activo Sys`s hjemmside.

Tilbakemelding om status på eventuell feilretting gis pr. telefon eller e-post.

Eventuell feilretting påbegynnes umiddelbart av Activo Sys, senest innen 2 timer – 120 min.

7. Pris og betaling

7.1 Allment om betaling

Alle priser er eksklusive skatter og offentlige avgifter, med forfall 15 dager etter fakturadato.

I tillegg til avtalt pris påløper faktureringsgebyr etter p.t. gjeldende satser.

Dersom det i avtaleperioden blir vedtatt endringer i offentlige skatter og avgifter, eller det skjer endringer i offentlig praksis som får virkninger for leveranser etter denne Avtalen, blir dette å belaste Kunden.

Activo Sys kan nekte Kunden tilgang til Tjenesten inntil betaling er registrert. Ved betalingsmislighold vil Activo Sys sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling av 1979 nr 100.

Om Kunden sier opp avtalen før utløpet av eventuell bindingstid kan Activo Sys fakturere det samlede utestående vederlag for den resterende del av bindingstiden.

7.1.2 Pris for tjenesten

Pris for tjenesten fremgår av Tjenestebeskrivelsen.

7.1.3 Pris for tilleggstjenester

Activo Sys plikter å opplyse kunden om enhver tilleggskostnad dersom slike tjenester faller utenfor avtalens tjenestenivå. Tilleggskostnader skal avtales særskilt, og skal spesifiseres i regningen.

Slike tilleggskostnader er bla.

· brukerstøtte etter alminnelig arbeidstid, og brukerstøtte utover det som inngår i tjenestenivået.

Konsulenttjenester og direkte utlegg som eventuelt kommer i tillegg den faste leiesum, skal spesifiseres i faktura og forfaller til betaling samtidig med påfølgende forskuddsbetaling.

8. Endring av pris

8.1 Allment

Kunden skal varsles om prisendringer.

Varsel om prisendringer skal formodes å være kjent av Kunden, dersom Activo Sys kan godtgjøre at e-mail er blitt avsendt til Kundens oppførte kontaktperson.

8.2. Prisendring i avtaleperioden

Activo Sys kan på etthvert tidspunkt i avtaleperioden endre prisene med varsel tilsvarende resterende tid av gjeldende avtaleperiode, men ikke kortere enn 90 dager.

Ved endring av pris etter denne bestemmelsen vil kunden som ved skrftlig varsel motsetter seg prisøkningen innen 14 dager kunne fortsette på samme vilkår ut gjenværende del av gjeldende avtaleperiode. Tjenesten vil i slike tilfeller bli vurdert som sagt opp av Kunden. Forøvrig vises det til de alminnelige vilkår for oppsigelse jf punkt 13.

9. Kommunikasjon og fullmakter

9.1 Allment

Activo Sys formoder at vedkommende som står som kontaktperson også har rett til å forføye over tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang.

Kundens daglig leder, styreformann eller Kunden selv i regi av sitt enkelpersonsforetak vil alltid kunne representere Kunden som sådan overfor Activo Sys AS.

All korrespondanse vedrørende feks prisendring og annen kundeinformasjon vil rettes til kontaktperson hos kunden.

9.1.1 Kundens kontaktperson

Kundens kontaktpersoner er spesifisert i vedlegg til Tjenestebeskrivelsen.

10. Oppsigelse og stenging

10.1 Oppsigelse

Kunden kan si opp avtalen inntil 3 måneder før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny avtaleperiode påløper. Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Ved oppsigelse av tjenesten vil Kunden få 10 virkedager, regnet fra tidspunktet oppsigelsen ble effektiv, til å hente ut den data som ønskes overført til lokal Klient. All data vil etter dette tidspunktet automatisk bli slettet. Denne retten til å hente ut data viker for Activo Sys sin rett til å holde tilbake data mv., etter bestemmelsene i punkt 10.3

Kunden skal levere tilbake til Activo Sys all programvare Kunden leier fra Activo Sys i forbindelse med denne Avtale og alle kopier Kunden har av slik programvare.

10.2 Stenging

Ved brudd på bestemmelsene om manglende betaling jf. pkt 7 og/eller som følge av annet kontraktbrudd jf. punkt 12 flg., vil tjenesten bli stengt.

Kundens betalingsforpliktelse vil ved kontraktsbrudd gjelde frem til det tidspunkt avtaleperioden opprinnelig utløper.

10.3 Tilbakeholdsrett

Activo Sys kan nekte kunden tilgang/administrasjonsrett til tjenesten, herunder nekte utlevering og bruk av filer, data mv, inntil korrekt betaling har funnet sted.

Denne retten til å holde tilbake data eller å nekte kunden tilgang til Tjenesten, det være seg statistikk, tilgang til hjemmeside, drift av domene, e-mail eller annet gjelder uavhengig av om Kunden har inngått andre avtaler om tjenester i Activo Sys sin produktportefølje hvis funksjonalitet helt eller delvis påvirkes av stengingen.

Activo Sys kan under ingen omstendigheter utøve tilbakeholdsrett, nekte kunden tilgang eller utøve sin rett til å slette innhold, dersom Kunden innen 14 dager fra varsel stiller tilfredsstillende sikkerhet for ubetalte krav eller for fremtidig bruk av tjenesten(e). Bankgaranti, fra anerkjent finansinstitusjon, for utestående med renter og med forfall 30 dager fra tidspunktet for faktisk utlevering av filer eller ny utstedelse av administrasjonsnøkler, skal regnes som tilfredsstillende sikkerhet.

10.4 Særlig om kontraktsbrudd / Oppsigelse av tjenester hvor Kunden eier hardware mv.

Kunden plikter å hente ut hardware innen 10 dager fra oppsigelsen ble effektiv. Om ikke Kunden henter hardware innen den fristen kan Activo Sys AS betrakte eiendelene som etterlatt. Etterlatte gjenstander og hardware kan Activo Sys AS tilegne seg uten vederlag.

Ovennevnte gjelder tilsvarende ved betalingsmislighold fra Kunden.

Activo Sys kan under ingen omstendigheter tilegne seg gjenstander fra Kunden eller Kundens Hardware uten særskilt skriftlig varsel.

Punkt 10. gjelder tilsvarende så langt det passer.

10.5 Prosedyre ved oppsigelse, tilbakeholdsrett og stenging

Alle henvendelser om oppsigelse, tilbakeholdsrett og stenging skal skriftlig fremsettes til partenes kontaktpersoner.

Ved stengning som følge av kontraktsbrudd, ved oppsigelse eller tilbakeholdsrett vil all informasjon på Kundens utstyr bli slettet etter 10 virkedager.

Eventuell bistand fra Activo Sys AS i forbindelse med tilbakelevering av data, hardware etc. iht. punkt 10 flg. faktureres særskilt iht. gjeldende timeliste. Om det er grunnlag for å frykte at betaling for slik bistand uteblir, kan Kunden pålegges å betale et forskudd tilsvarende et estimert antall timer for nødvendig bistand.

11. Sikkerhetsbestemmelser

Activo Sys har ansvar for å opprette og vedlikeholde sikkerhetsrutiner som rimeligvis må anses tilstrekkelig for å hindre uautorisert adgang til brukerens infrastruktur hos Activo Sys og innholdet i denne.

Activo Sys vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller Activo Sys ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt iht. gjeldende lovgivning.

Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. Activo Sys har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord.

11.1 Tilgang til driftslokaler – Sikkerhetsrutiner

11.1.1 Allmenne bestemmelser

Activo Sys skal, om Kunden ønsker det, tillate interne eller eksterne revisorer å observere Activo Sys sin gjennomføring av tjenestene med tilhørende kundedata og eventuell dokumentasjon som gjelder tjenestene for Kunden, i det omfang som god revisjonsskikk tilsier eller som kreves av offentlig myndighet og regelverk. Slik revisjon skal skje med rimelig varsel og i vanlig forretningstid. Arbeidet faktureres etter forutgående varsel og med avtalt timepris jf. pkt 7 flg.

Activo Sys sine eventuelle kostnader knyttet til gjennomføring av innsyn, kontroll og eventuell kvalitetssikring som Kunden finner påkrevet, belastes Kunden.

Kundens fysiske adgang til utstyr kan bare skje i medhold av forutgående avtale.

Det gis ikke under noen omstendighet tilgang til maskinvare som benyttes av flere kunder.

11.1.2 Godkjent personell

All hardware som plasseres hos Activo Sys, settes i avlåst rackskap der kun Activo Sys sitt driftspersonale har adgang.

Kunde kan gis begrenset adgang til driftsenter etter følgende bestemmelser;

Tilgang for drift av server kan bare finne sted iht. gjeldende rutine hos Activo Sys AS, og kun ved hjelp av

- Godkjent personell ansatt hos kunden.

- Kundens kontaktpersoner

- Godkjent personell ansatt hos en tredjepart Kunden har inngått driftsavtale med.

11.1.3 Taushetsplikt – bedriftshemmeligheter

All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen, herunder selve avtaleteksten og vedlegg, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.

Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt I henhold til forskrifter gitt av enhver anerkjent aksjebørs, hvis det kreves av offentlig myndighet som har hjemmel til det, eller pålegges av kompetent domstol. Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis.

Partene kan også overføre informasjon til utenforstående i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av Avtalen.

Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.

Partene plikter å ta rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen ikke blir gjort kjent for andre. Informasjonen skal som minimum sikres på tilsvarende måte som vedkommende parts konfidensielle informasjon for øvrig.

Uansett opphører forpliktelsene 3 år etter Avtalens opphør.

12. Øvrige bestemmelser

12.1 Ansvar for publisering

Kunden er ansvarlig for alt materiale som publiseres og eller lagres på Activo Sys’s maskiner, eller maskiner plassert hos Activo Sys, ikke krenker immaterialrettslige bestemmelser.

Materiale som publiseres eller henvises til fra Kundens hjemmeside skal være i overensstemmelse med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet rimeligvis retter seg mot.

12.2 Forholdet til tredjemann

Kunden bestemmer selv hvem som skal ha tilgang på informasjonen han har lagt ut på serveren. Ethvert forhold mellom Kunden og tredjemann vedgår ikke Activo Sys.

12.3 Heving

Begge parter kan heve kontrakten ved vesentlig kontraktsbrudd.

Dersom Kunden ikke har betalt utestående beløp innen 30 dager etter betalingsfristen som er angitt i faktura, anses dette for å være vesentlig mislighold, og hevingsgrunnlag i henhold til denne Avtale.

Det foreligger vesentlig kontraktsbrudd dersom Kunden eller annen som kunden rimeligvis kan identifiseres med:

- benytter tjenesten i strid med enhver aktuell lovgivning jf. punkt 12.1.

- Benytter tjenesten til overvåkning av enhver karakter av datatrafikk på tilsluttet nettverk.

- benytter tjenesten å spre, distribuere eller annen måte formidle materiale som inneholder programvare, virus, macro virus, trojanske hester, ormer eller annen programmerings kode, filer eller programmer laget for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til enhver programvare eller hardware eller telekommunikasjonsutstyr.

12.3.1 Virkning av heving

Ved hevning opphører Partenes rettigheter og plikter i henhold til denne avtale og Kundens tilgang til og mulighet til å benytte Tjenesten stenges.

Ved heving av Avtalen som skyldes Kunden, skal Activo Sys holdes skadesløs av Kunden for de forpliktelser overfor tredjemann som Activo Sys har påtatt seg, på det tidspunkt Avtalen opphører.

Før stengning iverksettes etter punkt 12 skal Kunden varsles skriftlig, og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Dersom det er grunn til å tro at Activo Sys utsetter seg for fare for straff eller erstatningsansvar eller stiller sikkerheten i nettet i fare ved å ikke stenge umiddelbart, skal Activo Sys ha rett til å stenge tjenesten uten forutgående varsel. Activo Sys skal i disse tilfellene uten ugrunnet opphold varsle Kunden. Varselet skal i begge tilfeller opplyse om årsaken, og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

Ved heving som følge av kvalifisert kontraktsbrudd aksepterer Kunden risikoen for at andre Tjenesters funksjonalitet kan helt eller delvis bortfalle i den perioden kontraktsbruddet gjelder.

12.4 Rettsmangler ved tjenesten fra Activo Sys

Det foreligger vanhjemmel fra Activo Sys sin side dersom tredjemanns rettigheter i forbindelse med tjenesten(e) tilsidesettes som en følge av Activo Sys sine forhold.

Dersom tredjemann gjør gjeldende at leveranser etter avtalen helt eller delvis strider mot tredjemanns rettigheter, skal Activo Sys sørge for at nødvendige rettigheter beholdes eller skaffes, eller at annet tilsvarende program/funksjonalitet skaffes til veie uten omkostning eller driftforstyrrelse for Kunden. Dersom ingen av disse alternativene etter Activo Sys sin mening med rimelighet kan anvendes, kan Activo Sys kreve at tjeneste opphører samtidig som de løpende vederlag reduseres forholdsmessig.

Skulle det bli reist noe krav fra tredjeparts side mot Kunden på grunnlag av vanhjemmel m.v. som har sammenheng med Activo Sys sine forhold, plikter Activo Sys for egen regning å føre saken også for Kunden. Fra det tidspunkt Activo Sys overtar saken, plikter Kunden mot særskilt godtgjørelse å bistå Activo Sys, men vil ikke opptre på egen hånd under rettssaken med mindre partene har blitt enig om en annen fremgangsmåte.

Utover det som er angitt ovenfor kan ikke Kunden gjøre noe ansvar gjeldende overfor

Activo Sys som følge av vanhjemmel.

12.5 Særlig om ansvar og ansvarsbegrensning i forbindelse med Rekonstruksjon av data

a) I tilfelle av feil eller mangler ved Kundens data som skyldes Activo Sys, skal Activo Sys omgående og uten ytterligere vederlag omlevere, eller om nødvendig rekonstruere data.

b) Dersom Activo Sys alene ikke er i stand til å utføre rekonstruksjon av data, skal data i et tilfelle som nevnt i a), rekonstrueres i samarbeid mellom partene, eller ved hjelp av tredjepart. Hvis Kundens personale forestår rekonstruksjonen, skal Activo Sys dekke de direkte lønnskostnader, eller de eksterne kostnader som er forbundet med rekonstrueringen hvis Kunden benytter ekstern hjelp.

c) Ved forhold som skyldes Kunden, har Activo Sys ikke ansvar for feil eller mangler ved data, eller tap som skyldes at disse bortfaller. Slike forhold omfatter, men er ikke begrenset til, feil eller mangler ved det datamateriale som er levert av Kunden, feil ved Kundens brukerprogramvare, som Activo Sys ikke har ansvar for, og feil eller manglende informasjon til Activo Sys, som bl.a. endringer i dataforhold.

Påføres Activo Sys ekstra ressursforbruk som følge av forhold Kunden hefter for, skal Kunden dekke Activo Syss dokumenterte ressursforbruk som slike forhold måtte medføre.

d) Uansett årsaken til feil eller mangler ved data skal feilen løses og data rekonstrueres hurtigst mulig i samarbeid mellom partene.

Det kan ikke gjøres andre krav gjeldende mot Activo Sys for feil eller mangler ved data eller tap av data enn det som følger av punktene a) til d) ovenfor.

12.6. Alminnelig ansvar og ansvarsbegrensning mv.

Activo Sys yter ingen garanti mot tredjeparts adgang til maskiner m.m. Activo Sys garanterer ikke mot at tredjepart foretar overvåking av datatrafikk, eller forsøker å oppnå/oppnår adgang til Kundens utstyr.

Kunden er selv pliktig til å undersøke om Activo Sys`s tjenester tilbyr tilstrekkelig sikkerhet mv. iht. interne sikkerhetsrutiner og behov for den typen virksomhet Kunden driver.

Activo Sys holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Ingen av Partene er ansvarlig overfor den annen Part, med mindre vedkommende har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Ingen av Partene kan kreve erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap regnes bla tap av prestisje, enhver fortjeneste, driftsavbrudd, avsavnstap mv.

Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp Kunden har betalt for det totale engasjement i Activo Sys de siste 12 måneder – regnet fra det tidspunkt ansvar ble varslet.

12.6.1 Oppetid / Nedetid mv. fastsatt med Tabell

Kunden kan ikke fremme noen krav utover hva refusjonstabell for den enkelte Tjenestebeskrivelse tilsier.

12.7 Overdragelse m.m.

12.7.1 Kunden

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Activo Sys.

Dette samtykket forutsetter bla. at kunden har fullt ut betalt for alle de tjenester som er bestilt av Activo Sys frem til utløpet av respektive avtaleperiode(r).

Kunden plikter å konsultere Activo Sys om tjenesten kan leveres hvis flytting skjer, senest før man skifter hel - eller del - leverandør og uansett før man avtaler overføring av rettigheter og plikter tilknyttet tjenesten til tredjemann.

12.7.2 Activo Sys

Activo Sys kan overføre sine forpliktelser og rettigheter etter denne avtalen dersom tjenesten overføres til en juridisk enhet tilhørende stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysninger knyttet til Kundens konto. Juridiske enheter i stater som har gjennomført direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, oppfyller alltid kravet til forsvarlig behandling.

12.8. Force Majeure

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Partenes kontroll, suspenderes Partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.

Hver av Partene kan si opp Avtalen med 60 dagers skriftlig varsel regnet fra da varselet ble avsendt dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for Partene å opprettholde Avtalen.

13. Avtaleperioden

Avtalen gjelder for en periode på minimum 12 måneder fra det tidspunkt tjenesten er gjort tilgjengelig for Kunden jf. 14, med mindre annet fremgår av Tjenestebeskrivelsen.

Avtalen og tjenestene iht. Tjenestebeskrivelsen fornyes løpende for nye tilsvarende perioder mindre Activo Sys innen 3 måneder før ny periode påløper mottar skriftlig oppsigelse fra Kunden.

Enhver avvikling av tjenesten, med unntak av forhold som skyldes Activo Sys etter denne avtalen eller force majeure jf pkt 12.8 frigjør ikke kunden for betalingforpliktelsen for resterende del av den gjeldende tjenesteperiode.

14. Ikrafttredelse

Avtalen forplikter gjensidig fra det tidspunkt Activo Sys AS har bekreftet bestillingen / oppdraget.

Avtaleperioden jf 13 starter når Kunden har mottatt brukernavn og passord for tjenesten eller når tjenesten på annen måte er gjort tilgjengelig for Kunden.

14.1 Særskilt om automatiserte bestillinger (domene, webhotell etc.)

For tjenester som er bestilt via Activo Sys AS sin hjemmeside forbeholder Activo Sys AS seg retten til å fragå avtalen, selv etter bestillingen / oppdraget er bekreftet for Kunden.

Activo Sys AS taper retten til å fragå avtalen Om man dette ikke aktivt påberopes 3 virkedager etter at tjenesten iht. Tjenestebeskrivelsen er gjort tilgjengelig for Kunden.

Activo Sys AS vil i slike tilfeller forsøke å bistå Kunden med å finne en annen leverandør.